Понеделник 25, Май 2020г.

 

СУ  "Васил Кънчов " - гр. Враца

ОБЯВЯВА ПРИЕМ В  I  КЛАС

2020- 2021 учебна година

 

 

 

Класен ръководител на I А клас:  

Калина Каменова

Образование:

ВТУ ”Св.Св.Кирил и Методий”

Начална и предучилищна педагогика

с английски език—магистър, ІV ПКС

 

 

 

Училището предлага:

  • Обучение в атрактивна среда - класна стая, оборудвана с компютър и мултимедия, в самостоятелен корпус с охрана и видеонаблюдение
  • Задълбочена подготовка по общообразователните предмети
 • Компютърно обучение в три кабинета с достъп до Интернет, обучение по програма Comenius Logo, специализирана за началния курс

 

 • Обучение по програмите / Нашето семейство; Нашата общност; Нашият град; Европа и аз/ на Джуниър Ачийвмънт България – международна организация /113 страни/ за партньорство между бизнеса и образованието. Обучението е организирано под формата на СИП „Предприемачество”
 • Солидна езикова подготовка
 • Участие в регионални и международни проекти
 • Целодневен режим на обучение, столово хранене
 • Екскурзии и зелени училища
 • Кабинети по музика, изобразително изкуство, информационни технологии, труд и техника, библиотека, физкултурен салон и фитнес зала
 • Възможности за обучение на ученици със специални образователни потребности
 • СУ „Васил Кънчов” разполага с училищен автобус за превоз на децата  
 • Статутът на учебното заведение – средно училище, осигурява приемственост между начален, прогимназиален и гимназиален етап на образование. Децата могат да се обучават на едно място от първи до дванадесети клас.

График на дейностите за приема на ученици в първи клас:

 • Подаване на заявления за прием за записване: от 31.03.2020г. до 29.05.2020г.
 • Разглеждане на заявления за прием за записване от училищна комисия: на 01.06.20г. - 02.06.2020г.
 • Обявяване на списък с класираните деца: от 03.06.20 г. до 08.06.20 г. /вкл./;
 • Записване на класираните ученици за първи клас: от 09.06.2020г. до 12.06.2020г.
 • Обявяване на незаети места: от 13.06.20 г.
 • Попълване на свободни места за първи клас: до 14.09.2020г.
 • Утвърждаване на окончателен списък с приетите ученици и изпращане в община Враца на сведения за записаните в първи клас: до 15.09.2020 г.

Критерии за прием в първи клас:

 • ПЪРВА ГРУПА – деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището и постоянният/настоящ адрес не е променян в последните над 3 години преди подаване на заявлението.  Деца, чиито братя или сестри до 12-годишна възраст са ученици в СУ ”Васил Кънчов”. - 4т.
 • ВТОРА ГРУПА – деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището повече от 1 година, но постоянният/настоящият им адрес е променен в периода през последните от 1 до 3 години преди подаване на заявлението. - 3т.
 • ТРЕТА ГРУПА – деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището, но постоянният/настоящият им адрес е бил променен през последната една година преди подаването на заявлението. - .

 • ЧЕТВЪРТА ГРУПА – деца с постоянен/настоящ адрес извън прилежащия район на училището към деня на подаване на заявлението. - 0т.

Б. ДОПЪЛНИТЕЛНИ КРИТЕРИИ

Дете с   трайни увреждания над   50% - .

Дете с един или двама починали родители – .

Близост на месторабота на родителя/настойника до училището – 1т.

Ред за избор на ученици при прилагане на критериите:

 • Посочените критерии се прилагат в тяхната последователност;
 • В случай на по-малък брой желаещи за записване деца от определените за това места, следва да се приемат ученици, живеещи в по-отдалечени райони от училището до попълване на необходимия минимум.

Необходими документи за приемане на учениците:

 • Заявление за прием на дете в първи клас;
 • Копие от удостоверение за раждане на детето;
 • Оригинал на Удостоверение за завършена подготвителна група ;
 • Декларация от родител за случаите, в които детето не е посещавало подготвителна група ;
 • Служебна бележка, издадена от местоработата на родителя, удостоверяваща адреса на работното място.

 

Брошура за прием в 1 клас

Заявление за записване в първи клас

                             

За контакти и връзка с екипа, който ще работи в I клас: гр.Враца 3000

ул.”Хан Аспарух” 17, п.к. 12

тел./ факс 092/62-05-27 директор

092/62-03-61 секретар

e-mail: vk_priem1klas_20_21@abv.bg

web site: vasilkunchov.com

 

 

 

Сподели: